top of page

Gabriele

di

Franco

(IT/BE)

IT

Gabriele di Franco, nato in Italia e attualmente residente a Bruxelles, è un compositore, scrittore e chitarrista pluripremiato, attivo in ambito contemporaneo, e chitarrista, attivo in ambito contemporaneo. Gabriele è affascinato dalla narrazione e dalla musica ed è 
interessato a collaborazioni ed esplorazioni di nuovi approcci alla approcci alla narrazione e alla composizione.


Si definisce un artista ambiguo: vive quello spazio spazio indefinito tra jazz, classica e world music, concentrandosi sulla profondità e sulla consapevolezza nel processo di scelte. In altre parole: comporre.

Gabriele si è laureato nel 2014 in chitarra jazz presso il Conservatorio Nino Rota (IT) con un anno aggiuntivo presso la rinomata 
anno presso la rinomata Musik und Kunst Privatunisität der Stadt Wien (AUS). Gabriele ha conseguito un Master in Jazz 

Jazz e Arrangiamento presso il Conservatorio Reale di Bruxelles (KCB), dove ha studiato con compositori come Kris Defoort, Lode Mertens e Peter Swinnen.

Gabriele ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali per le sue opere. Tra questi:
- il 2° premio al concorso triennale "Jazz Comp Graz 2017" per Orchestra Jazz compositori under 30.
- Nel giugno 2021, Gabriele ha ricevuto il 3° premio al "Helsinki International Big Band di Helsinki" con la composizione Berlin.
- Nel settembre 2022 ha ricevuto il 1° premio al "Concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz Scrivere in Jazz 2022". 
- concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz" (cat. A) con "Betsabea".

Nell'agosto 2021 ha debuttato il suo primo progetto di teatro-musica partecipativo "LULELA" (prodotto da LODmuziektheater - BE). 
da LODmuziektheater - BE): un concerto jazz a più livelli con una narrazione in cui il destino del protagonista (e dell'intera performance) è nelle mani del pubblico. 

Per LULELA Gabriele è stato compositore, scrittore, interprete e regista.
Nel gennaio dello stesso anno, il testo di LULELA è stato pubblicato anche in forma di libro da Albatros il Filo - IT, riscuotendo il favore della critica e il favore del pubblico.
IT, ottenendo il plauso della critica e vincendo diversi premi. (maggiori informazioni su: Lulela il Libro).

BE

Gabriele di Franco, geboren in Italië en momenteel woonachtig in Brussel, is een bekroonde componist, schrijver en gitarist, actief op hedendaags gebied. Gabriele is gefascineerd door verhalen en muziek en is 
geïnteresseerd in samenwerkingen en verkenningen van nieuwe benaderingen van verhalen en compositie.

Hij definieert zichzelf als een dubbelzinnig kunstenaar: hij leeft die ongedefinieerde ruimte tussen jazz, klassiek en wereldmuziek, waarbij hij zich richt op diepte en bewustzijn in het keuzeproces. Met andere woorden: componeren.

Gabriele studeerde in 2014 af in jazzgitaar aan het Conservatorio Nino Rota (IT) met een extra jaar aan de gerenommeerde 
jaar aan de gerenommeerde Musik und Kunst Privatunisität der Stadt Wien (AUS). Gabriele heeft een Master in Jazz 

Jazz en Arrangeren aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel (KCB), waar hij studeerde met componisten als Kris Defoort, Lode Mertens en Peter Swinnen.

Gabriele ontving talrijke internationale prijzen en onderscheidingen voor zijn werk. Deze omvatten:
- 2e prijs bij de driejaarlijkse wedstrijd 'Jazz Comp Graz 2017' voor Orchestra Jazz componisten onder de 30 jaar.
- In juni 2021 ontving Gabriele de 3e prijs bij de 'Helsinki International Big Band' met de compositie Berlin.
- In september 2022 ontving hij de 1e prijs bij de 'International Jazz Orchestra Composition and Arrangement Competition Scrivere in Jazz 2022'. 
- International competition of composition and arrangement for jazz orchestra' (cat. A) met 'Bathsheba'.

In augustus 2021 debuteert zijn eerste participatieve muziektheaterproject 'LULELA' (geproduceerd door LODmuziektheater - BE). 
geproduceerd door LODmuziektheater - BE): een gelaagd jazzconcert met een narratief waarin het lot van de hoofdpersoon (en de hele voorstelling) in handen ligt van het publiek. 

Voor LULELA was Gabriele componist, schrijver, performer en regisseur.
In januari van datzelfde jaar werd de tekst van LULELA ook in boekvorm gepubliceerd door Albatros il Filo - IT, en kreeg het veel bijval van de critici en het publiek.
IT, dat veel lof oogstte en verschillende prijzen won. (meer informatie op: Lulela het boek).

EN

Gabriele di Franco, born in Italy and currently living in Brussels, is an award-winning composer, writer and guitarist, active in the contemporary field. Gabriele is fascinated by storytelling and music and is 
interested in collaborations and explorations of new approaches to storytelling and composition.

He calls himself an ambiguous artist: he lives that undefined space between jazz, classical and world music, focusing on depth and awareness in the process of making choices. In other words: composing.

Gabriele graduated in 2014 in jazz guitar from the Nino Rota Conservatory (IT) with an additional year at the renowned 
year at the renowned Musik und Kunst Privatunisität der Stadt Wien (AUS). Gabriele holds a master's degree in Jazz 

Jazz and Arranging at the Royal Conservatory of Brussels (KCB), where he studied with composers such as Kris Defoort, Lode Mertens, and Peter Swinnen.

Gabriele has received numerous international prizes and awards for his works. Among them:
- 2nd prize in the three-year "Jazz Comp Graz 2017" competition for Orchestra Jazz composers under 30.
- In June 2021, Gabriele received 3rd prize at the "Helsinki International Big Band Helsinki" with the composition Berlin.
- In September 2022, he received 1st prize at the "International Composition and Arrangement Competition for Jazz Orchestra Writing in Jazz 2022." 
- International competition of composition and arrangement for jazz orchestra" (cat. A) with "Bathsheba."

In August 2021, he debuted his first participatory theater-music project "LULELA" (produced by LODmuziektheater - BE). 
by LODmuziektheater - BE): a multi-layered jazz concert with a narrative in which the fate of the protagonist (and the entire performance) is in the hands of the audience. 

For LULELA Gabriele was composer, writer, performer and director.
In January of the same year, LULELA's text was also published in book form by Albatros il Filo - IT, gaining critical acclaim and audience favor.
IT, gaining critical acclaim and winning several awards. (more information on: Lulela the Book).

bottom of page